Baner Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Jesteś tutaj: Start Komisje Komisje stałe

Komisje stałe

Statut Województwa Zachodniopomorskiego:

Rozdział V - Komisje Sejmiku

§ 57
1. Do pomocy w wykonywaniu zadań Sejmik powołuje komisje stałe oraz może powołać komisje doraźne.

§ 58
1. W skład komisji wchodzą wyłącznie radni w liczbie nie mniejszej niż pięciu.
2. Skład oraz zakres działania komisji ustala Sejmik.
3. Przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego komisji wybiera Sejmik.

§ 59
1. Radny powinien być członkiem przynajmniej jednej komisji.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy radnych będących członkami Zarządu.
3. Radny może być przewodniczącym tylko jednej komisji stałej.

§ 60
Do zadań komisji stałych należy w szczególności:
1) rozpatrywanie lub opiniowanie spraw przekazywanych przez Sejmik, Przewodniczącego
Sejmiku, Zarząd, a także przez poszczególnych członków danej komisji,
2) współpraca z innymi komisjami Sejmiku.

§ 61
Sejmik może powoływać komisje doraźne określając ich skład, liczebność oraz zakres działania.

§ 62
Stałymi komisjami Sejmiku są:
1) Komisja Rewizyjna, działająca w zakresie określonym w rozdziale VI Statutu,

2) Komisja Budżetu i Spraw Samorządowych, do zakresu działania której należy w szczególności:
a) budżet Województwa,
b) dochody i majątek Województwa,
c) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego,
d) sprawy związane z wykonywaniem mandatu radnego,

3) Komisja Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska, do zakresu działania której należy w szczególności:
a) gospodarka regionu,
b) ochrona środowiska,
c) ochrona przyrody,
d) gospodarka wodna,
e) drogownictwo, transport, komunikacja, energetyka i gazownictwo oraz gospodarka
morska,

4) Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa, do zakresu działania której należy w szczególności:
a) promocja i ochrona zdrowia,
b) pomoc społeczna,
c) przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii,
d) przeciwdziałanie bezrobociu,
e) bezpieczeństwo publiczne,

5) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, do zakresu działania której należy w szczególności:
a) edukacja, w tym szkolnictwo wyższe,
b) współpraca między nauka a gospodarką,
c) kultura i ochrona dóbr kultury,
d) sport w regionie,

6) Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, do zakresu działania której należy w szczególności:
a) rozwój i restrukturyzacja rolnictwa,
b) gospodarka Żywnościowa,
c) modernizacja terenów wiejskich,

7) Komisja Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej, do zakresu działania której należy w szczególności:
a) współpraca międzyregionalna,
b) współpraca zagraniczna,
c) promocja i rozwój Województwa.

§ 64
1. Komisje działają na posiedzeniach.

2. W posiedzeniach komisji, poza jej członkami, mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Przewodniczącego danej komisji oraz zainteresowani radni.

3. Komisja może upoważnić członka komisji do załatwiania określonych spraw.

4. Komisja sporządza protokół z każdego posiedzenia, który powinien zawierać w szczególności:
1) datę i miejsce posiedzenia oraz kolejny numer protokołu,
2) wyliczenie uczestników posiedzenia oraz zwięzłą treść ich wystąpień,
3) przyjęte ustalenia,
4) wyniki głosowań,
5) podpis Przewodniczącego posiedzenia oraz imię i nazwisko osoby sporządzającej
protokół.

5. Na posiedzeniu komisji referujący przedstawiciel Zarządu udostępnia radnym materiały źródłowe.

§ 65
1. Komisje zobowiązane są do wzajemnego informowania się o sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

2. Realizacja przepisu ust. 1 następuje w szczególności przez:
1) wspólne posiedzenia komisji,
2) udostępnienie posiadanych dokumentów, materiałów, opracowań i analiz,
3) powoływanie zespołów do rozwiązywania określonych problemów.

§ 66
1. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami, a w szczególności ustala terminy i porządek dzienny posiedzeń, zwołuje posiedzenia oraz im przewodniczy.

2. Z upoważnienia Przewodniczącego komisji lub w razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprzewodniczący.

3. Przewodniczący komisji obowiązany jest zwołać posiedzenie komisji na Żądanie co najmniej trzech członków komisji lub Przewodniczącego Sejmiku.

§ 67
Wnioski i ustalenia komisji przekazuje się Przewodniczącemu Sejmiku.

W celu realizacji usług i funkcji na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu wyświetlającym stronę internetową. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących zapamiętywania plików cookies. Więcej szczegółów w Polityce plików cookies.

EU Cookie Directive Module Information